राष्‍ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपाल (immunization in nepal)

राष्‍ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपाल सरकासको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो।