खोप सम्बन्धी जानकारी – immunization in nepal

बालबालिकालाईसरुवा रोगहरुबाट बचाउन राष्‍ट्रिय खोप तालिका अनुसार सभै खोपको मात्रा पुरा गरौं ।