आयोडिन बारे जानकारी ( information about iodine )

आयोडिनयक्त नून खाऔं मानसिक फुर्ति र शारीरिक शक्ति बढाउऔं