स्वास्थ्यका लागि सरसफाइ (sanitation for health)

आफ्नो घर वरिपर र पानीको मुहानलाई सफा राखौं । झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगहरु लाग्नबाट बचाऔं।