“मेरो वर्ष २०७४ म स्वस्थ – मेरो देश स्वस्थ” अभियान सम्बन्धमा सबै क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुलाई अनुरोध