नसर्ने रोगको मुख्य जोखिम तत्वका बारेमा अन्तरव्यक्ति, सामाजिक परिचालन, विद्युतीय र छापा माध्य्म संचार कार्यक्रम शैक्षिक सामाग्री छपाई गर्ने