मेरो वर्ष २०७४, प्रवर्धन कार्क्रम सम्बन्धी जिल्लाका मुख्य ठाउँमा होर्डिङ वोर्ड उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी