सुनौला १००० दिन प्रवर्धनका लागि संचार अभियानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना