सिलवन्दी दरभाउपत्र – सुनौलो हजार दिन – पुस्तिका, निर्देशिका तथा अन्य