नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति